Search form

Jɔ̌n 18:28

Bárɔ́k ntá Páílet nɛ Yesu

(Mt 27.1-2, 11-14; Mk 15.1-5; Lk 23.1-5)

28Básɔ́t yɛ Yesu ɛkɛt Káyfas betí beti bárɔk ndǔ sɛnta gɔ́bhanɔ nɛ yi. Gɔ́bhanɔ abhak mmǔ Rom. Babhɔŋɔ́ bo Israɛl kɛchwe ndu áchá gɔ́bhanɔ. Ɛbhé yap ɛ́rɛ̀m nyaka bɛ́ mbák mmu Israɛl ánchwé ɛkɛt mmu anɛ ápú mmu Israɛl, apú bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. Ndu báyàŋ nyaka mɛnyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, bɔ́ kɛyaŋ bɛ́bhak nɛ bakwap bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index