Search form

Jɔ̌n 18:29

29Ɛ́kʉ́ Páílet afú amɛm sɛnta ywi arɔk atɛmɛri bhɔ nɛfí, abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyɨŋ mmǔ-nɛ akʉ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index