Search form

Jɔ̌n 18:3

3Júdas asɔt ɛká batɛmɛ́ nɛnu nɛ mbɔk babhabhɛri abhɛn ɛkɛrákap abhɛn bǒbati bachiǎkap nɛ bǒnkwɔ Fárisi bátó. Bɔ́ mankɛm barɔk arɛ nɛ bɛrɔ́ŋɔ́ nɛ mɛnyɨŋɨ́ nɛnu amɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index