Search form

Jɔ̌n 18:30

30Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Mbɔ mmǔ nɛ apú nkʉ bɛbʉ́, mbʉ́ sɛ́bhɨ́kɨ́ twɔ fá ntá yɛ nɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index