Search form

Jɔ̌n 18:31

31Páílet aghati bhɔ bɛ, “Sɔt ka yi bɛ bě babhɔŋ mǎntáŋ manyé yi bɛ́kóŋo ɛbhé ɛyɛka.” Bákɛ́mɛ Páílet bɛ, “Ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ chyɛ bhɛsɛ bɛtaŋ bɛ́táŋ manyé mmu, kpát sɛ́nchyɛ ɛyɔŋ bɛ mangway yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index