Search form

Jɔ̌n 18:32

32Ɛ́fákári ɛnyu ɛyɔ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́ nyaka ndu bɛtɔŋ ɛnyǔ nɛwú yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́gu ɛmfu tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index