Search form

Jɔ̌n 18:34

34Yesu akɛmɛ yí bɛ, “Ndak anɛ́ ɔ́bhɛ́bhɛ́ mɛ, áfu chi wɔmbɔ̌ŋ antɨ kɛ bo báchák kɛ̌ bágháti wɔ wu ɛ̌ti ya?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index