Search form

Jɔ̌n 18:35

35Páílet akɛmɛ bɛ, “Ɔkáysí bɛ nchí mmu Israɛl? Bǒ ɛtɔk ɛyɛ nɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm kɛ bákɛ́m wɔ batwɔ ntá ya nɛ wɔ. Mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́kʉ́ chi yi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index