Search form

Jɔ̌n 18:36

36Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Kɛfɔ ɛka kɛ́bhɨ́kɨ́ fu fá amɨk. Mbɔ kɛfɔ ɛka kɛ́fu chi fá amɨk, mbʉ bǒbha mánú bɛ bákɛ́ kɛm mɛ manchyɛ ntá bo Israɛl. Kɛ, kɛfɔ ɛka kɛbhɨkɨ fu ndǔ mmɨkɨ nɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index