Search form

Jɔ̌n 18:37

37Páílet abhɛp yi bɛ, “Nɔ ɔchí mfɔ?” Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɔrɛm bɛ mɛnchí mfɔ. Ɛ̌ti ɛyɔ kɛ bábhé mɛ, nɛ ɛ̌ti yɔ kɛ ntwɔ fá amɨk bɛghati bho tɛtɛp Mandɛm. Yɛ̌ntɨkɨ mmǔ anɛ ákòŋo tɛtɛp Mandɛm, ǎta batú bɛ́ghok ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index