Search form

Jɔ̌n 18:39

39Kɛ ɛpɨŋ ɛyɛka ɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmíɛ́, mpok Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, mbɔŋ bɛrɔ mǔkɛnɔŋ amɔt anɛ bǎyàŋ mandɔ yi andɔk. Bǎyaŋ mámfɛ́rɛ́ Mfɔ bo Israɛl amɔ, yí ándɔ́kɔ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index