Search form

Jɔ̌n 18:4

4Yesu arɨŋɨ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákári nɛ yí. Afú ndǔ nkwɔ́ baghɔkɔ́ bhi, atɛ́n mmʉɛt ambɨ arɛm bɛ, “Agha bǎyáŋ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index