Search form

Jɔ̌n 18:40

40Bápɛ́t babɨk bɛ, “Puyɛ̌ mmǔ-nɛ, fɛrɛ́ chí Barábas. Barábas achí nyaka ngɛ́bhɛ́ ntantaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index