Search form

Jɔ̌n 18:5

5Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Yesu mmu Násárɛt.” Yesu arɛm bɛ, “Ghɔ́ mɛ́ nɛ.” Júdas mmu atí yi abhak arɛ́ téé nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index