Search form

Jɔ̌n 18:6

6Mpok Yesu aghati bhɔ bɛ, “Ghɔ́ mɛ́ nɛ”, bárɔ́k nɛ nsɛm nɛ nsɛm bákwɛ́nti amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index