Search form

Jɔ̌n 18:8

8Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ngátí bhe bɛ chi mɛ. Mbák yɛ mɛ kɛ bǎyàŋ, dɔ̌ ká bakoŋo bha abhɛn mandɔk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index