Search form

Jɔ̌n 18:9

9Arɛm nɔ, bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ nyaka bɛ, “Ndu bo abhɛn ɔ́chyɛ́ mɛ mbɨ́kɨ́ nɛm yɛ amɔt,” ɛmfu tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index