Search form

Jɔ̌n 19

1Páílet achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ mánsɔ́t Yesu mandɛn nɛ ɛ́kpá. 2Batɛmɛ́ nɛnu básɔ́t bɔ̌batábhɛ́nɔk abhɛn báchí nsěnse, mánɨ́ ntá bábáy yi anti, barɛm bɛ chi nta kɛfɔ. Básɔ́t nkú chu bafyɛ́ yi amʉɛt, bárɛm bɛ chí ayi nkú kɛfɔ. 3Bábhó bɛrɔŋ ntá yi máŋɔkɔ nɔkɔ yi bɛ, “Acha mfɔ bo Israɛl, kɛnókó kɛ́chí ɛkɛ ɛta!” Ndu bárɛ̀m nɔ, manchyɛ nɔkɔ yi nsáp bɛsí. 4Páílet apɛt arɔ áchá ywi afú nɛfí ntá bo Israɛl arɛm bɛ, “Ghok ka, nchí ntwɔ́ nɛfí nɛ yi ntá yɛka bɛ mǎndɨŋɨ bɛ́ mbɨ́kɨ́ ghɔ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ɛnɛ́ ɛ́yàŋ bɛ mángwáy yi.” 5Yesu afú yɛ, arɔk nɛ ntá kɛfɔ nsěnse yɔ antí, nɛ nkú chú yɔ amʉɛt. Páílet arɛm ntá yap bɛ, “Yɨ́ŋɨ́ mmǔ ywɛka nɔ!” 6Bǒbati bachiǎkap nɛ babhahɛrǐ ɛkɛrákap bághɔ́ nɔ́kɔ́ yí, bábho bɛbɨk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Dɛm mángó yi ndǔ ɛkotákátí! Mángó yi ndǔ ɛkotákátí!” Páílet arɛm ntá yap bɛ, “Bě babhɔŋ mǎnsɔt yi mǎngó ndǔ ɛkotákátí, mbɨ́kɨ́ ghɔ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ɛnɛ ɛ́yàŋ mángwáy yi.” 7Bo Israɛl, bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɔ̌ŋ ɛbhé, nɛ bɛkoŋo ɛbhé yɔ, abhɔŋ bɛ́gu mbɔnyunɛ ákʉ́ mmʉɛt yi Mmɔ Mandɛm.” 8Páílet ághókó nɔ́kɔ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn, bɛcháy bɛ́pɛ́t bɛkɛm yi bɛcha. 9Apɛt achwe amɛm áchá abhɛp Yesu bɛ, “Ɛtɔk ɛnɛ ɔ́fú arɛ chi ɛnɛ́?” Kɛ Yesu abhɨkɨ kɛmɛ yɛ ɛyɔŋ. 10Páílet arɛm yɛ ntá yi bɛ, “Ɔpú kɛmɛ mɛ yɛ̌ ɛyɔŋ? Ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛrɛm bɛ mándɔ́ wɔ mándɔ, nɛ mbák ndɛ́m bɛ mángó wɔ́ ndǔ ɛkotákátí, bágò?” 11Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mandɛm kɛ áchyɛ́ wɔ bɛtaŋ. Mbɔ ɛ́pú nɔ́, mbʉ ɔbhɔ̌ŋ bɛtaŋ amfay ya fá? Nɔ kɛ ɛchi bɛ bɛbʉ́ mmu anɛ ákɛ́mɛ́ mɛ́ áchyɛ́ ntá yɛ, bɛ́chá ɛbhɛ.”

12Páílet ághókó nɔkɔ nɔ, abho bɛyaŋ mbi bɛfɛrɛ Yesu amɔ. Kɛ bo Israɛl bárɔ́k chí ambɨ bɛbɨk bɛ, “Mbák ɔ́ndɔ́ mmǔ-nɛ ándɔ́k, nɔ́ ɔpú mmʉɛ́rɛ Mfɔ Rom! Mmu anɛ ǎrɛ̀m bɛ áchí Mfɔ, chi mmǔ anɛ ánù nɛ Mfɔ Rom bɛ ambak ndǔ mmʉɛt ɛyi!” 13Páílet ághókó nɔ́kɔ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn, asɔt Yesu afú nɛ yi, achɔkɔ ndǔ ɛnɔk ntaŋá manyé, nɛbhʉɛt anɛ bábhɨ̀ŋɨ ndu ɛyɔŋ bo Israɛl bɛ́ Gabáta. Nɔ́ chi, nɛbhʉɛt batǎy batay.

14Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay ndǔ nywɔp ɛnɛn bátòŋti mmʉɛt mɛnyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, Páílet arɛm ntá bo Israɛl bɛ, “Yɨŋɨ́ ka Mfɔ ywɛka nɛ!” 15Bábhó bɛbɨk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Dɔ̌ mángwáy yi! Dɔ̌ mǎngwáy! Dɛm mángó yi ndǔ ɛkotákátí!” Páílet arɛm bɛ, “Ngó Mfɔ ywɛka ndǔ ɛkotákátí?” Bǒbati bachiǎkap bákɛ́mɛ bɛ, “Mfɔ amɔt kɛ sɛ́bhɔ́ŋɔ́, nɛ chí Sísa.” 16Páílet ásɔ́t yɛ Yesu achyɛ ntá yap bɛ mándɔk mángó yi ndǔ ɛkotákátí.

Bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Lk 23.26-43)

17Básɔ́t ɛkotákátí ɛnɛ́ bábhɔ́ŋɔ́ bɛgo Yesu arɛ báchyɛ́ yímbɔŋ ámpɔ́kɔ́. Apɔkɔ kpát bárɔ́k bágháká ndǔ ɛbhak ɛnɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ Golgóta, nɔ́ chi “Nɛbhʉɛt Ɛnkɔ́nti.” 18Arɛ́, bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí. Bágó bo báchák nkwɔ bati apay, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ndǔ ɛyi ɛkotákátí, amɔt ɛbhe awɔ́nɛm Yesu, achák ɛbhe awɔghɔ. 19Páílet nkwɔ arɛm básɨ́ŋ ɛnyɨŋ ndǔ ɛbhɔ́kɔ́nɔk bábhát ndǔ ɛkotákátí, amfay ntí Yesu. Básɨ́ŋ amɔ ábhák bɛ, “Yesu mmu Násárɛt, Mfɔ bo Israɛl.” 20Básɨ́ŋ amɔ achí nyaka ndǔ bɛyɔŋ ɛtɔk bɛrat, ndǔ ɛyɔŋ bo Israɛl, nɛ ndǔ ɛyɔŋɔ Latin, nɛ ndǔ ɛyɔŋɔ́ Grik. Nɛ nɛbhʉɛt anɛ bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí abhak kɛ́kwɔ́t nɛ ɛtɔk ɛgho. Ɛ́kʉ́, bɛyǎ bo Israɛl bápáy basɨ̌ŋɨ́ mɔ. 21Bǒbati bachiǎkap bárɔ́k ntá Páílet barɛm bɛ, “Ɔ́kɛ́ sɨ́ŋ bɛ, ‘Mfɔ bo Israɛl.’ Sɨ́ŋ chí bɛ, ‘Mmǔ-nɛ arɛm nyaka bɛ achí Mfɔ bo Israɛl.’” 22Páílet akɛmɛ bɛ, “Ɛnyɨŋ ɛnɛ nsɨ́ŋɨ́ nnáŋ nsɨŋ.”

23Batɛmɛ́ nɛnu bágó nɔ́kɔ́ Yesu ndǔ ɛkotákátí, básɔ́t ndɛn ɛyi bákɔ́rɛ ndǔ baru anwi, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap asɔt ndu amɔt. Kɛ ɛ́rɔp nkú amɔt. Nkú yɔ abhak ntěndɛn nɛmɔt ɛnɛn báyɛ́mɛ́ yɛ̌ntɨkɨ nɛku ɛni bɛ́fú amfay bɛ́gháka amɨk, kɛkpɔti yɔ́ yɛ̌ ɛbhak. 24Ɛkʉ báré rɛm nɛ batɨ bɛ, “Sɛ́kɛ́ dakati nkú anɛ. Sɛ́ngʉɛ́p chí ɛbháŋá, sɛ́ngɔ́ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛsɔt yɔ.” Ɛ́fákárí ɛnyunɛ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ́mɛ́ ɛ́mfú tɛtɛp. Nɔ́ chí, basɨ̌ŋ amɛn árɛ̀m bɛ, “Básɔ́t ndɛn aya bákɔ́rɛ́. Bágʉɛ́p ɛbháŋá bɛ́rɨ́ŋɨ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́sɔt nkú aya.”

25Batɛmɛ́ nɛnu bákʉ nɔ. Nnɔ Yesu abhak téé kɛ́kwɔ́t nɛ ɛkotákátí, nɛ manɔ́ máyi, María, ngɔrɛ́ Klopas, nɛ María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala. 26Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ máyi nɛ nkoŋo anɛ yi ákɔ́ŋɔ́ téé kɛ́kwɔ́t, arɛm ntá máyi bɛ, “Mmá, ghɔ́ mɔ́ywɛ nɔ!” 27Arɛm yɛ ntá nkoŋo wu bɛ, “Ghɔ́ máyɛ nɔ!” Nɛ bɛbho ɛwak ɛyɔ nkoŋo wu asɔt nnɔ Yesu arɔk ɛkɛt ɛyi nɛ yí.

Yesu agú ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Lk 23.44)

28Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu arɨŋɨ bɛ bɛtɨk ɛbhi mɛmay. Ndu bɛkʉ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ́mfú tɛtɛp, arɛm bɛ, “Manyiɛp ǎkwak mɛ.” 29Ɛjɔ̌ mmɛ́m amɛn ánɛn ɛchí nyaka arɛ téé. Básɔ́t ɛkuchá fofok bágwɔ́t antí ntábhɛ́nɔk ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ haysɔp, bátáp ndǔ mmɛm mɔ básá yi anyu. 30Yesu asɔ́k mmɛ́m mɔ, arɛm bɛ, “Bɛtɨk ɛbha mɛ́may.” Akʉ́ɛ́p ɛmɨ, arɔ nɛpɛ́m ɛni nɛndɔk.

Báyɛ́m Yesu ambeápak nɛ nɛkɔŋ

31Nywɔp ntóŋtí bo Israɛl nɛ́kwáy. Bɛkʉ yɛ bɛ́ ɛrɛnɛ ngú ɛ́kɛ́ rɔp amfay ɛkotákátí ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl, bárɔ́k babhɛp Páílet bɛ ánchyɛ́ bɛtaŋ mánsíɛ́ptí bɛkak ɛbhap, mámfɛ́rɛ́ bhɔ ndǔ bɛkotakati. Nywɔp nɛywɛ̌mʉɛt ɛnɔ nɛ́bhak nywɔp nɛgho. 32Ɛkʉ́ batɛmɛ́ nɛnu bárɔk, básiɛ́ptí bɛkak mmǔ mbɨ, básiɛ́ptí bɛkak anɛfú. 33Kɛ bágháká nɔ́kɔ́ amʉɛt Yesu, bághɔ́ bɛ́ anáŋ agu, bɔ́ kɛsyɛpti bɛkak ɛbhi. 34Kɛ ntɛmɛ́ nɛnu amɔt asɔt nɛkɔŋ ayɛm Yesu ambeápak. Tɛ́mté wu, manoŋ nɛ manyiɛp abho bɛfu. 35Mmǔ anɛ ághɔ́ nyaka ndu ɛ́fákárí kɛ̌ ágháti bhɛsɛ nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ǎrɛ̀m ɛchí tɛtɛp. Arɨ́ŋɨ́ bɛ árɛm chi tɛtɛp bɛ be nkwɔ́ mǎnsɨ́kɨ́ntɨ nɛ Yesu. 36Ɛ́fákárí ɛnyu ɛyɔ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛchí amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ́mfú tɛtɛp. Nɔ́ chí, ɛnyɨŋ ɛnɛ básɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ, “Yɛ̌ ɛghɛp ɛyi ɛ́mɔt bápú syɛp.” 37Nɛ Ɛkáti Mandɛm ɛpɛt ɛ́rɛ̀m ndǔ nɛbhʉɛt áchák bɛ, “Chɔŋ bo mámkpɔk yi anɛ báyɛ́mɛ́.”

Bábhɛ́mɛ Yesu

(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Lk 23.50-56)

38Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, mmǔ amɔt átwɔ́. Áká nnyɛ́n bɛ Josɛ́f. Abhak mmǔ ɛtɔk Arimátia. Achí nyaka mmu anɛ ákòŋo Yesu. Ǎcháy nyaka bo Israɛl ndu yi achi nkoŋo Yesu. Afʉɛ́t arɔk ntá Páílet bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́, anɨkmʉɛt bɛ Páílet andɔ yi ámfɛ́rɛ́ mmʉɛt Yesu ndǔ ɛkotákátí. Páílet achyɛ yi bɛtaŋ bɛkʉ nɔ. Josɛ́f arɔk yɛ, afɛrɛ mmʉɛt Yesu ndǔ ɛkotákátí. 39Nikɔdɛ́mɔs mmu árɔ́ŋɔ́ nyaka bɛghɔ Yesu nɛ betí ɛwak ɛ́mɔt, abhak nkwɔ nɛ Josɛ́f. Yí, Nikɔdɛ́mɔs arɔk nɛ babhé amɛn bábyɔk amʉɛt ngu bɛ́ ákɛ́ chɔŋɔ. Babhé mɛ́rɛ́ abhak nchɔ́ptí myrrh nɛ álos. Ǎkway nyaka bɛbhak mbɔ kilo bɛsa bɛpay nsɛm byo ndǔ mɛnwɔp ɛbhi. 40Josɛ́f nɛ Nikɔdɛ́mɔs báfɛ́rɛ Yesu ndǔ ɛkotákátí, básɔ́t bɛ́syɛ́ndɛn nɛ babhé amɔ arɛ́, mánɛ́p yi bɛkoŋo ɛpɨŋ bo Israɛl. 41Mɔ́nkɨ áchi nyaka ndǔ nɛbhʉɛt anɛ bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí. Nnɛm nɛkɔ nɛ́bhák arɛ ɛnɛn bábhɨ́kɨ́ re bhɛmɛ yɛ̌ ngú amɔt amɛm. 42Tɛ̌ndu nywɔp ɛnɔ nɛ́chí nyaka chí nywɔp ɛnɛn bo Israɛl bákʉ̀ ntoŋti bɛ́chwe ndǔ nywɔp nɛywěmʉɛt ɛnap, nɛ mbɔnyunɛ nnɛm ɛnɔ nɛ́bhɨkɨ sap nyaka nɛkɔ, Josɛ́f nɛ Nikɔdɛ́mɔs bárɔ́k bábhɛ́mɛ Yesu arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index