Search form

Jɔ̌n 19:10

10Páílet arɛm yɛ ntá yi bɛ, “Ɔpú kɛmɛ mɛ yɛ̌ ɛyɔŋ? Ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛrɛm bɛ mándɔ́ wɔ mándɔ, nɛ mbák ndɛ́m bɛ mángó wɔ́ ndǔ ɛkotákátí, bágò?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index