Search form

Jɔ̌n 19:11

11Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mandɛm kɛ áchyɛ́ wɔ bɛtaŋ. Mbɔ ɛ́pú nɔ́, mbʉ ɔbhɔ̌ŋ bɛtaŋ amfay ya fá? Nɔ kɛ ɛchi bɛ bɛbʉ́ mmu anɛ ákɛ́mɛ́ mɛ́ áchyɛ́ ntá yɛ, bɛ́chá ɛbhɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index