Search form

Jɔ̌n 19:12

12Páílet ághókó nɔkɔ nɔ, abho bɛyaŋ mbi bɛfɛrɛ Yesu amɔ. Kɛ bo Israɛl bárɔ́k chí ambɨ bɛbɨk bɛ, “Mbák ɔ́ndɔ́ mmǔ-nɛ ándɔ́k, nɔ́ ɔpú mmʉɛ́rɛ Mfɔ Rom! Mmu anɛ ǎrɛ̀m bɛ áchí Mfɔ, chi mmǔ anɛ ánù nɛ Mfɔ Rom bɛ ambak ndǔ mmʉɛt ɛyi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index