Search form

Jɔ̌n 19:13

13Páílet ághókó nɔ́kɔ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn, asɔt Yesu afú nɛ yi, achɔkɔ ndǔ ɛnɔk ntaŋá manyé, nɛbhʉɛt anɛ bábhɨ̀ŋɨ ndu ɛyɔŋ bo Israɛl bɛ́ Gabáta. Nɔ́ chi, nɛbhʉɛt batǎy batay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index