Search form

Jɔ̌n 19:14

14Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay ndǔ nywɔp ɛnɛn bátòŋti mmʉɛt mɛnyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, Páílet arɛm ntá bo Israɛl bɛ, “Yɨŋɨ́ ka Mfɔ ywɛka nɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index