Search form

Jɔ̌n 19:15

15Bábhó bɛbɨk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Dɔ̌ mángwáy yi! Dɔ̌ mǎngwáy! Dɛm mángó yi ndǔ ɛkotákátí!” Páílet arɛm bɛ, “Ngó Mfɔ ywɛka ndǔ ɛkotákátí?” Bǒbati bachiǎkap bákɛ́mɛ bɛ, “Mfɔ amɔt kɛ sɛ́bhɔ́ŋɔ́, nɛ chí Sísa.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index