Search form

Jɔ̌n 19:17

Bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Lk 23.26-43)

17Básɔ́t ɛkotákátí ɛnɛ́ bábhɔ́ŋɔ́ bɛgo Yesu arɛ báchyɛ́ yímbɔŋ ámpɔ́kɔ́. Apɔkɔ kpát bárɔ́k bágháká ndǔ ɛbhak ɛnɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ Golgóta, nɔ́ chi “Nɛbhʉɛt Ɛnkɔ́nti.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index