Search form

Jɔ̌n 19:2

2Batɛmɛ́ nɛnu básɔ́t bɔ̌batábhɛ́nɔk abhɛn báchí nsěnse, mánɨ́ ntá bábáy yi anti, barɛm bɛ chi nta kɛfɔ. Básɔ́t nkú chu bafyɛ́ yi amʉɛt, bárɛm bɛ chí ayi nkú kɛfɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index