Search form

Jɔ̌n 19:20

20Básɨ́ŋ amɔ achí nyaka ndǔ bɛyɔŋ ɛtɔk bɛrat, ndǔ ɛyɔŋ bo Israɛl, nɛ ndǔ ɛyɔŋɔ Latin, nɛ ndǔ ɛyɔŋɔ́ Grik. Nɛ nɛbhʉɛt anɛ bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí abhak kɛ́kwɔ́t nɛ ɛtɔk ɛgho. Ɛ́kʉ́, bɛyǎ bo Israɛl bápáy basɨ̌ŋɨ́ mɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index