Search form

Jɔ̌n 19:21

21Bǒbati bachiǎkap bárɔ́k ntá Páílet barɛm bɛ, “Ɔ́kɛ́ sɨ́ŋ bɛ, ‘Mfɔ bo Israɛl.’ Sɨ́ŋ chí bɛ, ‘Mmǔ-nɛ arɛm nyaka bɛ achí Mfɔ bo Israɛl.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index