Search form

Jɔ̌n 19:23

23Batɛmɛ́ nɛnu bágó nɔ́kɔ́ Yesu ndǔ ɛkotákátí, básɔ́t ndɛn ɛyi bákɔ́rɛ ndǔ baru anwi, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap asɔt ndu amɔt. Kɛ ɛ́rɔp nkú amɔt. Nkú yɔ abhak ntěndɛn nɛmɔt ɛnɛn báyɛ́mɛ́ yɛ̌ntɨkɨ nɛku ɛni bɛ́fú amfay bɛ́gháka amɨk, kɛkpɔti yɔ́ yɛ̌ ɛbhak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index