Search form

Jɔ̌n 19:24

24Ɛkʉ báré rɛm nɛ batɨ bɛ, “Sɛ́kɛ́ dakati nkú anɛ. Sɛ́ngʉɛ́p chí ɛbháŋá, sɛ́ngɔ́ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛsɔt yɔ.” Ɛ́fákárí ɛnyunɛ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ́mɛ́ ɛ́mfú tɛtɛp. Nɔ́ chí, basɨ̌ŋ amɛn árɛ̀m bɛ, “Básɔ́t ndɛn aya bákɔ́rɛ́. Bágʉɛ́p ɛbháŋá bɛ́rɨ́ŋɨ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́sɔt nkú aya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index