Search form

Jɔ̌n 19:25

25Batɛmɛ́ nɛnu bákʉ nɔ. Nnɔ Yesu abhak téé kɛ́kwɔ́t nɛ ɛkotákátí, nɛ manɔ́ máyi, María, ngɔrɛ́ Klopas, nɛ María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index