Search form

Jɔ̌n 19:26

26Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ máyi nɛ nkoŋo anɛ yi ákɔ́ŋɔ́ téé kɛ́kwɔ́t, arɛm ntá máyi bɛ, “Mmá, ghɔ́ mɔ́ywɛ nɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index