Search form

Jɔ̌n 19:27

27Arɛm yɛ ntá nkoŋo wu bɛ, “Ghɔ́ máyɛ nɔ!” Nɛ bɛbho ɛwak ɛyɔ nkoŋo wu asɔt nnɔ Yesu arɔk ɛkɛt ɛyi nɛ yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index