Search form

Jɔ̌n 19:28

Yesu agú ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Lk 23.44)

28Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu arɨŋɨ bɛ bɛtɨk ɛbhi mɛmay. Ndu bɛkʉ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ́mfú tɛtɛp, arɛm bɛ, “Manyiɛp ǎkwak mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index