Search form

Jɔ̌n 19:29

29Ɛjɔ̌ mmɛ́m amɛn ánɛn ɛchí nyaka arɛ téé. Básɔ́t ɛkuchá fofok bágwɔ́t antí ntábhɛ́nɔk ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ haysɔp, bátáp ndǔ mmɛm mɔ básá yi anyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index