Search form

Jɔ̌n 19:3

3Bábhó bɛrɔŋ ntá yi máŋɔkɔ nɔkɔ yi bɛ, “Acha mfɔ bo Israɛl, kɛnókó kɛ́chí ɛkɛ ɛta!” Ndu bárɛ̀m nɔ, manchyɛ nɔkɔ yi nsáp bɛsí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index