Search form

Jɔ̌n 19:30

30Yesu asɔ́k mmɛ́m mɔ, arɛm bɛ, “Bɛtɨk ɛbha mɛ́may.” Akʉ́ɛ́p ɛmɨ, arɔ nɛpɛ́m ɛni nɛndɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index