Search form

Jɔ̌n 19:31

Báyɛ́m Yesu ambeápak nɛ nɛkɔŋ

31Nywɔp ntóŋtí bo Israɛl nɛ́kwáy. Bɛkʉ yɛ bɛ́ ɛrɛnɛ ngú ɛ́kɛ́ rɔp amfay ɛkotákátí ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl, bárɔ́k babhɛp Páílet bɛ ánchyɛ́ bɛtaŋ mánsíɛ́ptí bɛkak ɛbhap, mámfɛ́rɛ́ bhɔ ndǔ bɛkotakati. Nywɔp nɛywɛ̌mʉɛt ɛnɔ nɛ́bhak nywɔp nɛgho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index