Search form

Jɔ̌n 19:32

32Ɛkʉ́ batɛmɛ́ nɛnu bárɔk, básiɛ́ptí bɛkak mmǔ mbɨ, básiɛ́ptí bɛkak anɛfú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index