Search form

Jɔ̌n 19:33

33Kɛ bágháká nɔ́kɔ́ amʉɛt Yesu, bághɔ́ bɛ́ anáŋ agu, bɔ́ kɛsyɛpti bɛkak ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index