Search form

Jɔ̌n 19:34

34Kɛ ntɛmɛ́ nɛnu amɔt asɔt nɛkɔŋ ayɛm Yesu ambeápak. Tɛ́mté wu, manoŋ nɛ manyiɛp abho bɛfu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index