Search form

Jɔ̌n 19:35

35Mmǔ anɛ ághɔ́ nyaka ndu ɛ́fákárí kɛ̌ ágháti bhɛsɛ nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ǎrɛ̀m ɛchí tɛtɛp. Arɨ́ŋɨ́ bɛ árɛm chi tɛtɛp bɛ be nkwɔ́ mǎnsɨ́kɨ́ntɨ nɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index