Search form

Jɔ̌n 19:36

36Ɛ́fákárí ɛnyu ɛyɔ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛchí amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ́mfú tɛtɛp. Nɔ́ chí, ɛnyɨŋ ɛnɛ básɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ, “Yɛ̌ ɛghɛp ɛyi ɛ́mɔt bápú syɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index