Search form

Jɔ̌n 19:37

37Nɛ Ɛkáti Mandɛm ɛpɛt ɛ́rɛ̀m ndǔ nɛbhʉɛt áchák bɛ, “Chɔŋ bo mámkpɔk yi anɛ báyɛ́mɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index