Search form

Jɔ̌n 19:38

Bábhɛ́mɛ Yesu

(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Lk 23.50-56)

38Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, mmǔ amɔt átwɔ́. Áká nnyɛ́n bɛ Josɛ́f. Abhak mmǔ ɛtɔk Arimátia. Achí nyaka mmu anɛ ákòŋo Yesu. Ǎcháy nyaka bo Israɛl ndu yi achi nkoŋo Yesu. Afʉɛ́t arɔk ntá Páílet bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́, anɨkmʉɛt bɛ Páílet andɔ yi ámfɛ́rɛ́ mmʉɛt Yesu ndǔ ɛkotákátí. Páílet achyɛ yi bɛtaŋ bɛkʉ nɔ. Josɛ́f arɔk yɛ, afɛrɛ mmʉɛt Yesu ndǔ ɛkotákátí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index