Search form

Jɔ̌n 19:39

39Nikɔdɛ́mɔs mmu árɔ́ŋɔ́ nyaka bɛghɔ Yesu nɛ betí ɛwak ɛ́mɔt, abhak nkwɔ nɛ Josɛ́f. Yí, Nikɔdɛ́mɔs arɔk nɛ babhé amɛn bábyɔk amʉɛt ngu bɛ́ ákɛ́ chɔŋɔ. Babhé mɛ́rɛ́ abhak nchɔ́ptí myrrh nɛ álos. Ǎkway nyaka bɛbhak mbɔ kilo bɛsa bɛpay nsɛm byo ndǔ mɛnwɔp ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index