Search form

Jɔ̌n 19:4

4Páílet apɛt arɔ áchá ywi afú nɛfí ntá bo Israɛl arɛm bɛ, “Ghok ka, nchí ntwɔ́ nɛfí nɛ yi ntá yɛka bɛ mǎndɨŋɨ bɛ́ mbɨ́kɨ́ ghɔ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ɛnɛ́ ɛ́yàŋ bɛ mángwáy yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index