Search form

Jɔ̌n 19:40

40Josɛ́f nɛ Nikɔdɛ́mɔs báfɛ́rɛ Yesu ndǔ ɛkotákátí, básɔ́t bɛ́syɛ́ndɛn nɛ babhé amɔ arɛ́, mánɛ́p yi bɛkoŋo ɛpɨŋ bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index