Search form

Jɔ̌n 19:41

41Mɔ́nkɨ áchi nyaka ndǔ nɛbhʉɛt anɛ bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí. Nnɛm nɛkɔ nɛ́bhák arɛ ɛnɛn bábhɨ́kɨ́ re bhɛmɛ yɛ̌ ngú amɔt amɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index