Search form

Jɔ̌n 19:42

42Tɛ̌ndu nywɔp ɛnɔ nɛ́chí nyaka chí nywɔp ɛnɛn bo Israɛl bákʉ̀ ntoŋti bɛ́chwe ndǔ nywɔp nɛywěmʉɛt ɛnap, nɛ mbɔnyunɛ nnɛm ɛnɔ nɛ́bhɨkɨ sap nyaka nɛkɔ, Josɛ́f nɛ Nikɔdɛ́mɔs bárɔ́k bábhɛ́mɛ Yesu arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index